អ្នកមិនឯកា (៣១ សីហា ២០១៦)

ថ្ងៃពុធ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

ការត្រៀមសម្រាប់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ ផលប៉ះពាល់ពីភាពកម្សោយនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋ

វាគ្មិន៖

  1. លោក ហង្ស ពុទ្ធា អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត
  2. លោកស្រី ម៉េង សុភារី ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មនៃគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
  3. លោក កន សាវាង្ស មន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការខុមហ្រ្វែល

អ្នកមិនឯកា (៣០ សីហា ២០១៦)

ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

សេវាល្អ សង្គមល្អ (៣០ សីហា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី សេវាល្អ សង្គមល្អ៖ សេវាល្អ សង្គមល្អ លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។

VOD

អ្នកមិនឯកា (២៩ សីហា ២០១៦)

ថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

កម្មករសំណង់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៩:០០-១០:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

កម្មវិធី សំទ្បេងសហភាពការងារកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ កម្មករសំណង់

អ្នកមិនឯកា (២៦ សីហា ២០១៦)

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

វិធានការ​បញ្ចប់ការ​ជួល​ដី​ឲ្យ​​ប្រទេស​ជិត​ខាង

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ វិធានការបញ្ចប់ការជួលដីឲ្យប្រទេសជិតខាង

វាគ្មិន៖

  1. លោក អ៊ូ វីរៈ ប្រធានវេទិកាអនាគត
  2. លោកបណ្ឌិត ចាន់ វិបុល អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយនិងអភិបាលកិច្ច
  3. លោកបណ្ឌិត យ៉ង សំាងកុមារ ស្ថាបនិកគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន

ភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន