គុណភាពអប់រំ និងសុវត្ថិភាព​ស្ត្រី​

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃចន្ទ ទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ​​២០១៥

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធី​អ្នក​មិន​ឯកា៖ ចូលរួម​ចែក​រំលែកបទពិសោធន៍ ការ​រស់​នៅ ការ​ធ្វើ​ការងារ ការ​យល់​ឃើញ និង​បញ្ហា​នានាទាក់ទង​សុវត្ថិភាព​នៅទីក្រុង និង​អំពើហិង្សាលើ​ស្ត្រី​នៅតាម​ទីសាធារណៈ​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

ប្រធានបទ៖ គុណភាពអប់រំ និងសុវត្ថិភាព​ស្ត្រី​    

 

សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ (១ តុលា ២០១៥)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ​​២០១៥

ម៉ោងផ្សាយ: ៦ : ៣០ – ៧ : ៣០

កម្មវិធី​សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ៖ ជំរុញឱ្យ​មាតា​បិតា ឬអាណាព្យាបាលបញ្ជូនកូនៗឲ្យ​ចូលរៀន​យ៉ាង​តិច​ត្រឹម​ថ្នាក់​ទី​៩​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

 

សុវត្ថិភាពស្ត្រី ក្នុង​ឱកាសបោះបាយ​បិណ្ឌ​ (ត)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​​២០១៥

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធី​អ្នក​មិន​ឯកា៖ ចូលរួម​ចែក​រំលែកបទពិសោធន៍ ការ​រស់​នៅ ការ​ធ្វើ​ការងារ ការ​យល់​ឃើញ និង​បញ្ហា​នានាទាក់ទង​សុវត្ថិភាព​នៅទីក្រុង និង​អំពើហិង្សាលើ​ស្ត្រី​នៅតាម​ទីសាធារណៈ​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

ប្រធានបទ៖ សុវត្ថិភាពស្ត្រី ក្នុង​ឱកាសបោះបាយ​បិណ្ឌ​ (ត)        

 

ឈាម

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​​​​២០១៥

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល​

កម្មវីធីតុមូល ​​វីអូឌី៖ ផ្តល់​ឱកាស​​ឲ្យ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ និង​វាគ្មិន​បាន​ជជែក​ពិភាក្សា​គ្នា និង​ចូល​រួម​ចំណែក​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​លើ​បញ្ហា​នានា ដែល​កើត​មាន​នៅ​ក្នុង​សង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ ​ឈាម

វាគ្មិន៖

១. លោក ត្រោក វុទ្ធី​ អ្នក​សម្រប​សម្រួល​គម្រោង​នៃ​អង្គការ​ Voice Cambodia

២. លោកស្រី វេជ្ជ. ភោគ ជីនិត គ្រូពេទ្យ​ព្យាបាលផ្នែក​លោហិត​សាស្ត្រនៃមន្ទីរពេទ្យ​កុមាជាតិ​

 

សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ (៣០ កញ្ញា ២០១៥)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​​២០១៥

ម៉ោងផ្សាយ: ៦ : ៣០ – ៧ : ៣០

កម្មវិធី​សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ៖ ជំរុញឱ្យ​មាតា​បិតា ឬអាណាព្យាបាលបញ្ជូនកូនៗឲ្យ​ចូលរៀន​យ៉ាង​តិច​ត្រឹម​ថ្នាក់​ទី​៩​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

 

សុវត្ថិភាពស្ត្រី ក្នុង​ឱកាសបោះបាយ​បិណ្ឌ (ត)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​​២០១៥

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធី​អ្នក​មិន​ឯកា៖ ចូលរួម​ចែក​រំលែកបទពិសោធន៍ ការ​រស់​នៅ ការ​ធ្វើ​ការងារ ការ​យល់​ឃើញ និង​បញ្ហា​នានាទាក់ទង​សុវត្ថិភាព​នៅទីក្រុង និង​អំពើហិង្សាលើ​ស្ត្រី​នៅតាម​ទីសាធារណៈ​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

ប្រធានបទ៖ សុវត្ថិភាពស្ត្រី ក្នុង​ឱកាសបោះបាយ​បិណ្ឌ​ (ត)     

 

សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៥ និង​២០១៦

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃចន្ទ ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​​​​២០១៥

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល​

កម្មវីធីតុមូល ​​វីអូឌី៖ ផ្តល់​ឱកាស​​ឲ្យ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ និង​វាគ្មិន​បាន​ជជែក​ពិភាក្សា​គ្នា និង​ចូល​រួម​ចំណែក​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​លើ​បញ្ហា​នានា ដែល​កើត​មាន​នៅ​ក្នុង​សង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៥ និង​២០១៦

វាគ្មិន៖

១. ឯកឧត្តម ម៉ី កល្យាណ ទីប្រឹក្សាជាន់​ខ្ពស់​នៃ​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ​

២. លោក គី សេរីវឌ្ឍន៍ អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​នៅរាជបណ្ឌិត​សភា​កម្ពុជា​

 

សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ (២៩ កញ្ញា ២០១៥)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​​២០១៥

ម៉ោងផ្សាយ: ៦ : ៣០ – ៧ : ៣០

កម្មវិធី​សាលារដ្ឋថ្ងៃនេះ៖ ជំរុញឱ្យ​មាតា​បិតា ឬអាណាព្យាបាលបញ្ជូនកូនៗឲ្យ​ចូលរៀន​យ៉ាង​តិច​ត្រឹម​ថ្នាក់​ទី​៩​៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid