ល្ខោនវិទ្យុ «ជំនោររោងចក្រ»

ល្ខោនវិទ្យុរឿង «ជំនោររោងចក្រ» ជាលោ្ខនវិទ្យុអប់រំ​ទាក់ទង​នឹង​បញ្ហាសុខ​ភាព​ សុវត្ថិ​ភាព​ និង​សន្តិសុខ​របស់កម្ម​ករ​រោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ​។​

VOD    rosa-luxemburg

Comments

comments

Comments are closed.