របាយការណ៍ផែនទីចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការការកកស្ទះចរាចរណ៍របស់សំទ្បេងទីក្រុង

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០៤:០០-០៥:០០ ល្ងាច

កម្មវីធី សំទ្បេងទីក្រុង៖ បង្កើនការយល់ដឹងនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនលើបញ្ហានិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។

STT

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ របាយការណ៍ផែនទីចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការការកកស្ទះចរាចរណ៍របស់សំទ្បេងទីក្រុង

វាគ្មិន៖

  1. លោក អែល អាត អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសំទ្បេងទីក្រុង

Comments

comments

Comments are closed.