ការអភិវឌ្ឍទីតាំងចំណតសាធារណៈ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០៤:០០-០៥:០០ ល្ងាច

កម្មវីធី សំទ្បេងទីក្រុង៖ បង្កើនការយល់ដឹងនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនលើបញ្ហានិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។

STT

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ ការអភិវឌ្ឍទីតាំងចំណតសាធារណៈ

Comments

comments

Comments are closed.