ដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ក្រុមការងារសិទ្ឋិដឹង

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ០៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់ក្រុមការងារសិទ្ឋិដឹង

Comments

comments

Comments are closed.