«សកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់សហគមន៍ដីធ្លី»

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃស្រុក ទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០៤:០០-០៥:០០ ល្ងាច

កម្មវីធី សំទ្បេងទីក្រុង៖ បង្កើនការយល់ដឹងនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនលើបញ្ហានិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។

STT

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ សកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់សហគមន៍ដីធ្លី

ភ្ញៀវចូលរួម៖

  1. លោកស្រី នី សន្តោស តំណាងសហគមន៍ភូម២៣
  2. លោកស្រី អ៊ុំ សុភី តំណាងសហគមន៍ឡពាង

 

 

 

Comments

comments

Comments are closed.