តើលោកសមរង្សីអាចវិលចូលស្រុកវិញបានទេនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ?

ពត័មានបូក( ១២ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:តើលោកសមរង្សីអាចវិលចូលស្រុកវិញបានទេនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ?

Comments

comments

Comments are closed.