តើស្រ្តីអាចជួយអ្វីខ្លះដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ?

ពត័មានបូក( ១៩ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:តើស្រ្តីអាចជួយអ្វីខ្លះដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ?

 

Comments

comments

Comments are closed.