តើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នៃប្រាក់ឆ្នួលមានសារះសំខាន់ដូចម្ដេច?

ពត័មានបូក( ២៦ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:តើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់នៃប្រាក់ឆ្នួលមានសារះសំខាន់ដូចម្ដេច?

Comments

comments

Comments are closed.