តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញអោយដោះលែងលោកឌិតវុទ្ធី?

ពត័មានបូក( ១៦ មករា ឆ្នាំ២០១៧)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញអោយដោះលែងលោកឌិតវុទ្ធី?

Comments

comments

Comments are closed.