តើអ្វីទៅជាការពិនិត្យដ៏ត្រឹមត្រូវលើសិទ្ធិមនុស្ស?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ៤:០០-៥:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៣នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥

ប្រធានបទ:“តើអ្វីទៅជាការពិនិត្យដ៏ត្រឹមត្រូវលើសិទ្ធិមនុស្ស?”

វាគ្មិន៖

១. កញ្ញា មុត ចាន់ធានី អ្នកសម្របសម្រួលបណ្តាញផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដោយឧស្សាហកម្ម និស្សារណកម្មនៃអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាព
២. លោក សឿង សារឿន នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិកាសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា

Comments

comments

Comments are closed.