ការលុបចោលប្រធានក្រុមមតិ្តភាគតិចនៅរដ្ឋសភា?

ពត័មានបូក( ២៣ មករា ឆ្នាំ២០១៧)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០៥-០២:៥៥ រសៀល

ប្រធានបទ:ការលុបចោលប្រធានក្រុមមតិ្តភាគតិចនៅរដ្ឋសភា?

Comments

comments

Comments are closed.