ប្រធានបទ៖ ការអនុវត្តន៏អត្រាការប្រាក់១៨%

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧

ខែមីនា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

ប្រធានបទ៖ ការអនុវត្តន៏អត្រាការប្រាក់១៨%

វាគ្មិនៈ លោក ជូរ ង៉ែត

យុង ប្បក្ស

Comments

comments

Comments are closed.