ប្រធានបទ៖ការធ្លាក់ចុះនូវតម្លៃនាំចេញសម្លៀកបំពាក់

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៩

ខែមេសា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិនៈលោក អន ណន

លោក អាត ធុន

ប្រធានបទ៖ការធ្លាក់ចុះនូវតម្លៃនាំចេញសម្លៀកបំពាក់

Comments

comments

Comments are closed.