ប្រធានបទ៖ ពិភាក្សាទៅលើ​ (និត្តិវិធីនៃការស្នើសុំព័ត៍មានពីស្ថាប័ត្រសាធារណះ)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ២១ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិន៖ លោក មាស សុភ័ណ្ឌ លោកគឺជាអនុលេខាធិកានៃក្រសួងព័ត៍មាន

            លោក ណុប វី លោកគឺជានាយកនៃប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ccim

កម្មវិធីសិទ្ធិដឹង

ប្រធានបទ៖ ពិភាក្សាទៅលើ និត្តិវិធីនៃការស្នើសុំព័ត៍មានពីស្ថាប័ត្រសាធារណះ

Comments

comments

Comments are closed.