ប្រធានបទ៖វិធានការទប់ស្គាត់នូវលំហូរហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់នូវកម្ពុជា

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី ១២ ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

កម្មវិធីតុមូល

វាគ្មិន៖ លោក សយ ជ័យ

លោក សេង សុផល

ប្រធានបទ៖វិធានការទប់ស្គាត់នូវលំហូរហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់នូវកម្ពុជា

Comments

comments

Comments are closed.