ប្រធានបទ៖ “ស្ថានភាពឃុំ/សង្កាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៧ខែឧសភា  ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន ៖

  1. យុវជន គង់ រ៉ៃយ៉ា សមាជិកក្រុមការងារ១០០រាត្រី
  2. យុវជន វន់ ចាន់លូត សមាជិកក្រុមការងារ១០០រាត្រី
  3. យុវជន មួង សូនី ប្រធានសមាគម សម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញាវន្ដខ្មែរ

ប្រធានបទ “ស្ថានភាពឃុំ/សង្កាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា”

Comments

comments

Comments are closed.