ប្រធានបទ៖’សហគមន៍ក្រីក្រនិងការរំពឹងទុកក្រោយពីកាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណិត្តទី៤’

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ ល្ងាច

គោលបំណង៖ ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាសហមគន៍ ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាដីធ្លីនិងលំនៅដ្ឋាន ក្នុងទីក្រុងលើកឡើង ជុំវិញ បញ្ហារបស់ពួកគេ ដើម្បីទទួលបានការ ដោះស្រាយ ពីអាជ្ញាធរមាន     សមត្ថកិច្ច និង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

 កម្មវិធី “សំឡេងសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងទីក្រុង’៖ បង្កើនការយល់ដឹងនិងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនលើបញ្ហានិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។

 

20107801_1396265593818698_420637010_o

 

 

 

 

 

 

 

វាគ្មិន៖ 

          ១. លោក ស៊ុំ សាវិន (តំណាងសហគមន៍ស្ទឹងមានជ័យ) ទំនាក់ទំនង ៖ ០៨៦ ៣៦១ ៨២៣

          ២. លោក ជា សុផាត (តំណាងសហគមន៍តំបន់ជ្រោយចង្វារ) ទំនាក់ទំនង៖ ០១០ ៥៦៤ ០២២

ប្រធានបទសហគមន៍ក្រីក្រនិងការរំពឹងទុកក្រោយពីកាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណិត្តទី៤’

 

Comments

comments

Comments are closed.