ប្រធានបទៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការលើសកម្មជនដីធ្លីសហគមន៍ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

គោលបំណងកម្មវិធីវុទ្យុ៖ ជជែកពិភាក្សា ពីក្ដីកង្វល់ បញ្ហាប្រឈម ដំណោះស្រាយរបស់កសិករ ដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់កសិករ ។

  • វាគ្មិនកត្តិយស
  1. អ្នកស្រី ខៀវ សារ៉ុន តំណាងសហគមន៍កសិករខេត្តស្វាយរៀង Tel: 096 463 6169

      ២.លោក ស៊ុម ម៉ាណែត មន្រ្តីសម្របសម្រួលសហគមន៍របស់ សមាគម CCFC:

ប្រធានបទៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការលើសកម្មជនដីធ្លីសហគមន៍ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង

Comments

comments

Comments are closed.