ប្រធាបទ៖ ករណី “ពលរដ្ឋចង់បានដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីមេឃុំលើកផ្លូវ ហើយធ្វើឱ្យ បាក់ដីចូលស្រែពួកគាត់”

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្ថានីយ៍ ១០៦.៥ រាជធានីភ្នំពេញ
ម៉ោងផ្សាយ: ២:០០-៣:០០ រសៀល
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ថ្ងៃដដែលម៉ោង ៩:៣០-១០:០០ យប់ និងនៅវិទ្យុ ៩១.២៥ ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង ៤:៣០-៥:០០ល្ងាចគោលបំណង៖ កម្មវិធី សេវាល្អ សង្គមល្អ

លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង

ប្រភព

  • លោក យិន យ៉ង ពលរដ្ឋម្ចាស់ដី ០៩៦ ៩៧៧ ៣៩៧៥
  • លោក សឿត ពលរដ្ឋម្ចាស់ដី ០៧១ ៣៦៦២ ៨៤០
  • លោក សែន ពលរដ្ឋម្ចាស់ដី ០៨៨ ៤១ ៨១ ៤៩៧
  • លោក សួន ឌី មេឃុំស្រែណូយ ០៧១ ៧៩ ១១១១៨
  • (ត្រៀម) លោក សៀប សឺយ មេឃុំថ្មី ឃុំស្រែណូយ ០៩៧ ៥៥ ៧៧ ៤២៤

 

ប្រធាបទ៖ ករណី “ពលរដ្ឋចង់បានដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីមេឃុំលើកផ្លូវ ហើយធ្វើឱ្យ បាក់ដីចូលស្រែពួកគាត់” 

Comments

comments

Comments are closed.