កម្មវិធីសេវាល្អសង្គម២

ថ្ងៃផ្សាយ:រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ នៅស្ថានីយ៍ FM១០៦.៧០រាជធានីភ្នំពេញ FM៩១.៥ខេត្តសៀមរាប FM៩១.២៥ ខេត្តបាត់ដំបង FM១០១ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ  ម៉ោងផ្សាយ:( ៤:០០-៥:០០ ល្ងាច) ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ និងនៅវិទ្យុFM ៩០.៣០ ខេត្តកំពត់ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង ២:០០-៣:០០ រសៀល

Comments

comments

Comments are closed.