ប្រធានបទ៖ «ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល»

 

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ០៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិន៖    លោក លោក សន ជ័យ នាយកប្រតិបិត្តអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា 012 445 642

             លោក (ក្រសួងមហាផ្ទៃ)

ប្រធានបទ៖  «ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល»

Comments

comments

Comments are closed.