ប្រធានបទ៖ ’SPIDER’

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖  ១-អ្នកស្រី ជា ជ័យសូវណ្ណា អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវីធីអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិនៃអង្គការស្តារកម្ពុជា 010952076

ប្រធានបទ’SPIDER’

Comments

comments

Comments are closed.