ប្រធានបទ៖ តួនាទី ភារកិច្ចមេភូមិ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

ប្រធានបទ៖  តួនាទី ភារកិច្ចមេភូមិ

 

Comments

comments

Comments are closed.