ប្រធានបទ៖ ’ ODC និងសេវាសាធារណៈ’

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖  ១-លោក ធី ទ្រី នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍន 095 922 216

ប្រធានបទ៖ ’ ODC និងសេវាសាធារណៈ’

Comments

comments

Comments are closed.