ប្រធានបទ៖តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះស្ត្រីទៅលើវិស័យកាត់ដេរ

ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង១១ៈ០០-១២ៈ០០ថ្ងៃត្រង់

គោបំណងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ធដឹងពីព័ត៍មានពី និងប្រព្រឹបតិ្តការណ៏ទូរទៅនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្ប។

ប្រធានបទ៖តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះស្ត្រីទៅលើវិស័យកាត់ដេរ

Comments

comments

Comments are closed.