ប្រធានបទ៖ និយាយអំពី (គ.ជ.អ.ប)

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖

១/ លោក ជេដ្ឋ គឹមជុងជាអ.អង្គភាព ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងពត៌មាននៃគណៈកម្មការធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ប្រធានបទ៖ និយាយអំពី (គ.ជ.អ.ប)

Comments

comments

Comments are closed.