ប្រធានបទ “ស្ថានភាពមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជា”

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

វាគ្មិន 

1.    លោក ទុំ វីរ៉ា  នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា  (HelpAge)

2.    លោក មួង សូនី  ប្រធានសមាគមនសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញាវ័ន្ដខ្មែរ 

ប្រធានបទ “ស្ថានភាពមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជា”

Comments

comments

Comments are closed.