ប្រធានបទ៖ ’ សេវាអាត្រានុគោលដ្ឋាន’

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖ 

១-លោក ឌុច សុគន្ធ ប្រធានការិយាល័យច្បាប់នៃនាយគ្គដ្ឋានអត្រានុគោលដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃ

ប្រធានបទសេវាអាត្រានុគោលដ្ឋាន’

Comments

comments

Comments are closed.