ប្រធានបទ៖ តើការឃាត់ខ្លួនលោក គឹម សុខាមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ២០១៨ដែលរឫទេ?

ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង១៤ៈ០០-១៥ៈ០០ថ្ងៃត្រង់

គោបំណងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ធដឹងពីព័ត៍មានពី និងប្រព្រឹបតិ្តការណ៏ទូរទៅនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្ប។

ប្រធានបទ៖ តើការឃាត់ខ្លួនលោក គឹម សុខាមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ២០១៨ដែលរឫទេ?

Comments

comments

Comments are closed.