ប្រធានបទ៖ ផលប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងការទូត​ កម្ពុជា អាមេរិក

ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង១៤ៈ០០-១៥ៈ០០ថ្ងៃត្រង់

គោបំណងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ធដឹងពីព័ត៍មានពី និងប្រព្រឹបតិ្តការណ៏ទូរទៅនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្ប។

ប្រធានបទ៖ ផលប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងការទូត កម្ពុជា អាមេរិក

Comments

comments

Comments are closed.