ប្រធានបទ៖ យុទ្ធសាស្ត្រគណបក្សនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិស័យសុខភិបាល

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិនៈ

១/ លោក សួន សេរីរដ្ឋា គាត់អញ្ជើញមកពីគណបក្សអំណាចខ្មែរ

២/ លោក សេង សុខេង គាត់អញ្ជើញមកពីគណក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ យុទ្ធសាស្ត្រគណបក្សនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិស័យសុខភិបាល

Comments

comments

Comments are closed.