ប្រធានបទ៖ ទស្សនះនិស្សិតលើសិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 ,ខេត្តសៀមរាប FM 92.30 និងខេត្តកំពង់ធំ FM 99.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិនៈ

១/ លោក មឿន ឈាងណារិទ្ធិ គ្រូបង្រៀនអ្នកសារព័ត៍មាន ហើយជានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៍មាន

២/កញ្ញា ហឿន ម៉ូនីកា និសិ្សតផ្នែកច្បាប់

ប្រធានបទ៖ ទស្សនះនិស្សិតលើសិទ្ធិទទួលព័ត៍មាន

Comments

comments

Comments are closed.