ប្រធានបទ៖ រថយន្តសង្រ្គោះបន្ទាន់

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖

១/លោក ហេង គឹមហុង ជាមន្រ្តីគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋការអភិវឌ្ឍនិ៍ និងសន្តិភាព

ប្រធានបទ៖ រថយន្តសង្រ្គោះបន្ទាន់

Comments

comments

Comments are closed.