ប្រធានបទ៖ ការបើកចំហព័ត៍មានក្នុងវិស័យបរិស្ថាន

មានការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង ៤ៈ០០ ដល់ម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល)

តាមរយះ Facebook page កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង និផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30

គោលបំណងកម្មវិធី៖ សាធារណៈជនផ្តល់ឳកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៍មាន លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ខ្លួនដាក់បញ្ជូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិទទួលព៍ត័មាន ទទួលបានកាគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋ។

វាគ្មិន៖

១/ កញ្ញា ឆេង ចាន់ណាតា ជាអ្នកយកព័ត៍មាន នៃសារព័ត៍មានកោះសន្តិភាព

២/ លោក ភិន សាវៃ ជាមន្ត្រីគម្រោង នៃបណ្តាញយុវជនកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ការបើកចំហព័ត៍មានក្នុងវិស័យបរិស្ថាន

Comments

comments

Comments are closed.