ប្រធានបទ៖ ប័ណ្ណក្រីក្រ

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖

១/ លោក កឹក យី ជាមេឃុំ ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង (ភា្ជប់តាមទូរស័ព្ទ)

២/ អ្នកស្រី កឺម ស៊ុនណារី ជាប្រធានក្រុមប្រិក្សា ឃុំអណ្តូងពោធ៍ ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង (ភា្ជប់តាមទូរស័ព្ទ)

ប្រធានបទ៖ ប័ណ្ណក្រីក្រ

 

Comments

comments

Comments are closed.