ប្រធានបទ៖ ការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិន៖

១/ លោក ពេជ្រ ស្រស់ ជាប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា

២/ ឯឧត្តម សេង សុខខេង ជាប្រធានគណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា

ប្រធានបទ​៖ ការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏

Comments

comments

Comments are closed.