ប្រធានបទ៖ សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចអ្នកផ្តល់ព័ត៍មាន

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធី សិទ្ធិដឹង៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបាន និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តគម្រោងដោយ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ សហភាពអឺរ៉ុប។

VOD             eu-02

វាគ្មិន៖

១/លោក ឆាយ សុផល ជាមន្រ្តីកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិអង្គការ UNESCCO

២/លោក ញ៉ាវ តង ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន កិច្ចការរដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក​ ឃុំ សង្កាត់ នៃអគ្គនាយករដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃ

៣/លោក ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា ជានិពន្ធនាយក នៃសាព័ត៍មាន Khmer Time (ភា្ជប់តាមទូរស័ព្ទ)

ប្រធានបទ៖ សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចអ្នកផ្តល់ព័ត៍មាន

Comments

comments

Comments are closed.