ប្រធានបទ៖ ទប់ស្កាត់អំពើចោរកម្ម

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិន៖ 

១/លោក សាម ស៊ុនឌឿន ជាអនុប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន

២/លោក ទុយ តូ ជាប្រធានគណកម្មការប្រតិបត្តិគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ

ប្រធានបទ៖ ទប់ស្កាត់អំពើចោរកម្ម

Comments

comments

Comments are closed.