ប្រធានបទ៖ ការប្រជុំគណៈកម្មការកម្រង

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖

១/ លោក ទេស សេរីវុទ្ធី ជានាយកម្រងបឋមសិក្សាស្រង ស្រុកគងពីសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ(ភា្ជប់តាមទូរស័ព្ទ)

២/ លោក ពុត ឡន ជាជនបង្កោលឃុំដូង ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង (ភា្ជប់តាមទូរស័ព្ទ)

ប្រធានបទ៖ ការប្រជុំគណៈកម្មការកម្រង

Comments

comments

Comments are closed.