ប្រធានបទ៖ សិទ្ធិ និងការចូលរួម របស់សមាគមកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃសៅរិ៍ ទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
ម៉ោងផ្សាយ: ១១:០០-១២:០០ ព្រឹក រៀងរាល់សប្តាហ៍

គោលបំណង៖

  • ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដល់កម្មករ-កម្មការនីពាក់ព័ន្ធនិងសកម្មភាពរបស់សហភាពការងារកម្ពុជា ច្បាប់ស្តី ពីការងារ ព្រឹត្តការណ៍សង្គមការងារ ជាពិសេសស្ថានភាពកម្មករនិយោជិត និងចំណេះដឹងថ្មីៗ

កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ៖

  • សហជីពអន្តរជាតិ CNV-ACV-CSC និង CLC

ប្រធានបទ៖ សិទ្ធិ និងការចូលរួម របស់សមាគមកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ

Comments

comments

Comments are closed.