ប្រធានបទ៖ ករណីផ្លូវបែកភក់ដោយសារឡានដឹកខ្សាច់ពិបាកធ្វើដំណើរ នៅភូមិអូររំចង់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
ម៉ោងផ្សាយ: ២:០០-៣:០០ រសៀល។

លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។

ប្រធានបទ៖ ករណីផ្លូវបែកភក់ដោយសារឡានដឹកខ្សាច់ពិបាកធ្វើដំណើរ នៅភូមិអូររំចង់

 

Comments

comments

Comments are closed.