ប្រធានបទ៖ បញ្ហាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិន៖

១/ លោក ច័ន្ទ ភាព ជាប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដា្ឋន

២/ អ្នកស្រី ឡាក់ សុភាព ជាប្រធានគណបក្សខ្មែរសាមគ្គី

ប្រធានបទ៖ បញ្ហាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ

Comments

comments

Comments are closed.