ប្រធានបទ៖ លិខិតថ្កោលទោស

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោង០៤:០០ដល់ម៉ោ០៥:០០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ លើកកម្ពស់តម្លាភាព ទៅលើការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈ នៃសេវាសាធារណៈដូចជា សេវាសុខភាព ការអប់រំ និងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្រិតមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចូលរួមអង្កេត តាមដាន និងរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

វាគ្មិន៖

១/​ លោក ផាក វុត្ថា ជាប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនិងទទួលពាក្យសុំប្រត្តិបតិថ្កោលទោសនៃក្រសួងយុត្តិធម៌

ប្រធានបទ៖ លិខិតថ្កោលទោស

Comments

comments

Comments are closed.