ប្រធានបទ៖ ករណីភូមិមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨
ម៉ោងផ្សាយ: ២:០០-៣:០០ រសៀល។

លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។

ប្រធានបទ៖ ករណីភូមិមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់

Comments

comments

Comments are closed.