ដំណោះស្រាយនយោបាយ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ ដំណោះស្រាយនយោបាយ

វាគ្មិន៖

  1. លោកស្រី ធីតា ឃឹះ នាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសីលកា
  2. លោក គឹម សុខ អ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយ
  3. លោកបណ្ឌិត សាម អ៊ីន អ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន

អ្នកមិនឯកា (៤ តុលា ២០១៦)

ថ្ងៃអង្គារ ទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

សេវាល្អ សង្គមល្អ (៤ តុលា ២០១៦)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធី សេវាល្អ សង្គមល្អ៖ សេវាល្អ សង្គមល្អ លើកឡើងពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អ ដើម្បីជំរុញអោយអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាន មានការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើង។

VOD

អ្នកមិនឯកា (២៩ កញ្ញា ២០១៦)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

ជនពិការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ភ្នំពេញ ម៉ោង១១-១២ថ្ងៃត្រង់

កម្មវិធីប្រឹក្សាច្បាប់៖ អ្នកស្តាប់វិទ្យុនិងទស្សនិកជនអនទ្បាញ VOD នឹងត្រូវបានផ្តល់អំណាចដើម្បីចាត់វិធានការលើបញ្ហាច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេដោយសារតែមានការកើនទ្បើងចំណេះដឹងអំពីច្បាប់កម្ពុជាដោយអនុញ្ញាតឲ្យការទទួលព័ត៌មាននិងព័ត៌មានឯករាជ្យផ្នែកបញ្ហាច្បាប់របស់ពួកគេមានការកើនទ្បើង៕

Aus Aid

 

 

 

 

 

ប្រធានបទ៖ ជនពិការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត

អ្នកមិនឯកា (២៨ កញ្ញា ២០១៦)

ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid

ទិវានៃសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន (Special Show)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០៥:០០-០៦:០០ ល្ងាច

 

ប្រធានបទ៖ ទិវានៃសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

គម្រោងប្រារព្ធបុណ្យគម្រប់១០០ថ្ងៃរបស់លោកបណ្ឌិត កែម ឡី

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ០២:០០-០៣:០០ រសៀល

កម្មវីធីតុមូល វីអូឌី៖ ផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ និងវាគ្មិនបានជជែកពិភាក្សាគ្នា និងចូលរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានានា ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គម។

VOD

ប្រធានបទ៖ គម្រោងប្រារព្ធបុណ្យគម្រប់១០០ថ្ងៃរបស់លោកបណ្ឌិត កែម ឡី

វាគ្មិន៖

  1. លោក ប៉ា ងួនទៀង នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សាយផ្សាយឯករាជ្យ
  2. លោក សៅ កុសល ប្រធានកម្មវិធីបច្ចេកទេសនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតនិងជាសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យគម្រប់១០០ថ្ងៃ

អ្នកមិនឯកា (២៧ កញ្ញា ២០១៦)

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ោងផ្សាយ: ១៩ : ០០ – ២០ : ០០

កម្មវិធីអ្នកមិនឯកា៖ ចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ ការរស់នៅ ការធ្វើការងារ ការយល់ឃើញ និងបញ្ហានានាទាក់ទងសុវត្ថិភាពនៅទីក្រុង និងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមទីសាធារណៈ៕

ឧបត្ថម្ភដោយ៖

actionaid