ប្រធានបទ៖ ’តួនាទីរបស់សហគមន៍ក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ’

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិន៖  ១-លោក. សឹម ហ៊ីម ប្រធានសហគមន៍នេសាទត្រពាំងសង្កែ ឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពត 096 243 0808(ភ្ជាប់)

២-លោក ភួង វណ្ណី ប្រធានគម្រោងសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាស៊ីខៅឌូ 070 345 021

ប្រធានបទ’តួនាទីរបស់សហគមន៍ក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ’

ប្រធានបទ៖ ’យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចចូលរួមការងារជាមួយមន្រ្តីមូលដ្ឋាន ដើម្បីតម្លាភាពក្នុងសង្គម’

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិន៖  ១-លោក. រិទ្ធី វីរៈ ជំនួយការកម្មវិធីដើម្បីគាំទ្រការអប់រំ និង បណ្តាញយុវជន នៃសមាគមជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា093 412 740

២-លោក ប្រាក់ ប៊ុនសយ ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំតឺន ស្រុកកូនមុំ ខេត្តរតនៈគីរី 097 59 55 994 (ភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទ)

ប្រធានបទ’យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចចូលរួមការងារជាមួយមន្រ្តីមូលដ្ឋាន ដើម្បីតម្លាភាពក្នុងសង្គម’

ប្រធានបទ៖ ’តម្លាភាពក្នុងវិស័យពន្ធដារ’

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិន៖  ១-ល. អ៊ឹម នរិន្ទ មន្ត្រីសំរបសំរួលកម្មវិធីស្រាវជ្រាវ និងតស៊ូមតិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

ប្រធានបទ’តម្លាភាពក្នុងវិស័យពន្ធដារ’

ប្រធានបទ៖ ការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីសេវាសុខភិបាល

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

១.ឯឧត្តម ឩញ្ញ៉ាវេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ស្ថាបនិក និងប្រធានក្រុមព្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន

២.ភួង វណ្ណី ប្រធានគម្រោងសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាស៊ីខៅឌូ(C.CAWDU)

ប្រធានបទ៖ ការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីសេវាសុខភិបាល

ប្រធានបទ៖’តើមានអំពើពុករលួយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ដែរទេ?’

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិន៖  ១- លោក ស៊ុំ ប៊ុនហេង ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងអប់រំសាធារណៈជន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត 078 53 89 88

ប្រធានបទតើមានអំពើពុករលួយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំ-សង្កាត់ដែរទេ?’

ប្រធានបទ៖តើយុវជនចូលរួមដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពបោះឆ្នោត?

ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិនៈ ស៊ុំ ប៊ុនហុង គាត់ជាប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងអប់រំសាធារណះជនរៀបចំការបោះឆ្នោត

            ព្រះសង្ឃ លឹម តក់   ជាយុវជនអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖តើយុវជនចូលរួមដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពបោះឆ្នោត?

ប្រធានបទ៖តើយុវជនចូលរួមដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងការបោះឆ្នោត?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី២៣

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិនៈ ស៊ុំ ប៊ុនហុង គាត់ជាប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងអប់រំសាធារណះជនរៀបចំការបោះឆ្នោត

            ព្រះសង្ឃ លឹម តក់   ជាយុវជនអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖តើយុវជនចូលរួមដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពបោះឆ្នោត?

ប្រធានបទ៖​ មេឃុំស្អាតស្អំអាចទទួលបានសំលេងឆ្នោតច្រើនពីពលរដ្ឋ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី០៩

ខែឧសភា

ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិន៖  ១- កញ្ញា ស៊ឺន ច័ន្ទពៅរ៉ូស្សិត ចៅសង្កាត់អូចា ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង 012 21 37 70 (ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ)

            ២-លោក សែត សួនវិសាល យុវជនអង្កការតម្លាភាពកម្ពុជា 012 97 97 83

 

ប្រធានបទ៖តម្លាភាពទៅលើការដេញថ្លៃ

ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី០២ ខែឧសភា

ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិនៈ  លោក សន ជ័យ   នាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ពន័្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា

            អ្មកស្រី អ៊ុច សុវណ្ណាល័យ  អ្នកសម្រប់សម្រួលផ្នែកប្រតិបតិ្តថរិកាជាតិអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ

ប្រធានបទ៖តម្លាភាពទៅលើការដេញថ្លៃ