ប្រធានបទ៖ ដំណើរការនៃការរៀបចំថវិកា និងការចូលរួមពីពលរដ្ឋ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិនៈ

១/ លោក រឹុម​ នរិន្ទ​ គាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង នៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

២/ លោក ស៊ុន យូរ៉ា គាត់ជាប្រធានផ្នែកជ្រាវស្រាវ តស៊ូមតិ និង ទំនាក់ទំនង នៃអង្គការ NGO Forum

ប្រធានបទ៖ ដំណើរការនៃការរៀបចំថវិកា និងការចូលរួមពីពលរដ្ឋ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ

ប្រធានបទ៖ តម្លាភាពលើការធ្វើសវនកម្មជាតិ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

ប្រធានបទ៖ តម្លាភាពលើការធ្វើសវនកម្មជាតិ

ប្រធានបទ៖ ការតាមដានការចាយវាយថវិកាថ្នាក់ក្រោយជាតិ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

ប្រធានបទ៖ ការតាមដានការចាយវាយថវិកាថ្នាក់ក្រោយជាតិ

ប្រធានបទ៖ តើកម្មកររោចក្រគួរតែទទួលបានប្រាក់ខែប៉ុន្មាន?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

ប្រធានបទ៖ ជជែកអំពីសេវាសាធារណៈ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិន៖ 

១-លោក. នូវ និត អនុប្រធានការិយាល័យតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃនៃនាយកដ្ឋានមុខងារ និងធនធាននៃអគ្គ                                        នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃ។

២-ល. សុខ សំបូរ ប្រធានកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជននៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ ជជែកអំពីសេវាសាធារណៈ

ប្រធានបទ៖ ’7777 និង 1292’(ALAC)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិន៖ 

១-លោក. ជិន លីដា មេធាវីមជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិ និងប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាTIC

ប្រធានបទ’7777 និង 1292’(ALAC)

ប្រធានបទ៖ ’ការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីតម្លាភាពនៅវិស័យពន្ធអាករ’

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិន៖  ១-លោក. រដ្ឋា  នៃអង្គការPact Cambodia 012 333 271

២-លោក គាត ហេង ប្រធានក្រុមហ៊ុន CAM accounting and Tax service col.td 012 75 32 57

ប្រធានបទ’ការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីតម្លាភាពនៅវិស័យពន្ធអាករ’

ប្រធានបទ៖ ’តួនាទីរបស់សហគមន៍ក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ’

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិន៖  ១-លោក. សឹម ហ៊ីម ប្រធានសហគមន៍នេសាទត្រពាំងសង្កែ ឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពត 096 243 0808(ភ្ជាប់)

២-លោក ភួង វណ្ណី ប្រធានគម្រោងសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាស៊ីខៅឌូ 070 345 021

ប្រធានបទ’តួនាទីរបស់សហគមន៍ក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ’

ប្រធានបទ៖ ’យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចចូលរួមការងារជាមួយមន្រ្តីមូលដ្ឋាន ដើម្បីតម្លាភាពក្នុងសង្គម’

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់
ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ: រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ សប្តាហ៍ទី២ សប្តាហ៍ទី៤

កម្មវីធីមាគ៌ាស្អាតស្អំ ពង្រីកការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិង ជំរុញការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនក្នុងការលើកកំពស់សុចរិតភាព។ គាំទ្រដោយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា សហការផលិតដោយ VOD។

VOD TI Cambodia

វាគ្មិន៖  ១-លោក. រិទ្ធី វីរៈ ជំនួយការកម្មវិធីដើម្បីគាំទ្រការអប់រំ និង បណ្តាញយុវជន នៃសមាគមជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា093 412 740

២-លោក ប្រាក់ ប៊ុនសយ ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំតឺន ស្រុកកូនមុំ ខេត្តរតនៈគីរី 097 59 55 994 (ភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទ)

ប្រធានបទ’យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចចូលរួមការងារជាមួយមន្រ្តីមូលដ្ឋាន ដើម្បីតម្លាភាពក្នុងសង្គម’