ប្រធានបទ« យន្តការដំណោះស្រាយដីធ្លីតាមសហគមន៍ខេត្តព្រសះសីហនុ»

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

គោលបំណងកម្មវិធីវុទ្យុ៖ ជជែកពិភាក្សា ពីក្ដីកង្វល់ បញ្ហាប្រឈម ដំណោះស្រាយរបស់កសិករ ដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់កសិករ ។

វាគ្មិនកត្តិយស

  • លោក ស៊ុន សុផាត តំណាងសហគមន៍ដីធ្លីខេត្តព្រះសីហនុ
  • លោក សេន ចន្ថា ប្រធានសហគមន៍ដីធ្លីព្រែកត្របែក

ប្រធានបទ« យន្តការដំណោះស្រាយដីធ្លីតាមសហគមន៍ខេត្តព្រសះសីហនុ»

ប្រធានបទ«បញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករ និងដំណោះស្រាយដីធ្លី»

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

គោលបំណងកម្មវិធីវុទ្យុ៖ ជជែកពិភាក្សា ពីក្ដីកង្វល់ បញ្ហាប្រឈម ដំណោះស្រាយរបស់កសិករ ដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់កសិករ ។

វាគ្មិនកត្តិយស៖ លោក ថេង សាវឿន អគ្គលេខាធិការ សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា ទូរស័ព្ទ៖ 015 225 088

ប្រធានបទ«បញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករ និងដំណោះស្រាយដីធ្លី»

ប្រធានបទ« ការចងបណ្ដាញទីផ្សារដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករ»

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

គោលបំណងកម្មវិធីវុទ្យុ៖ ជជែកពិភាក្សា ពីក្ដីកង្វល់ បញ្ហាប្រឈម ដំណោះស្រាយរបស់កសិករ ដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់កសិករ ។

វាគ្មិនកត្តិយស

  • លោក ឈឹម កុសល មន្រ្តីសម្របសម្រួលផ្នែកកសិកម្មនៃសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកសិករកម្ពុជា(CCFC) 087 622 647
  • លោក ណាំ ថេន ប្រធានសហគមន៍អូកម្ពុជា និងជាក្រុមប្រឹក្សាតំណាង (សសកក) ភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទ

070 392 268

ប្រធានបទ« ការចងបណ្ដាញទីផ្សារដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់

ប្រធានបទៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការលើសកម្មជនដីធ្លីសហគមន៍ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង

ផ្សាយ ៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោងផ្សាយៈ ២:០០ ដល់ ៣:០០

គោលបំណងកម្មវិធីវុទ្យុ៖ ជជែកពិភាក្សា ពីក្ដីកង្វល់ បញ្ហាប្រឈម ដំណោះស្រាយរបស់កសិករ ដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់កសិករ ។

  • វាគ្មិនកត្តិយស
  1. អ្នកស្រី ខៀវ សារ៉ុន តំណាងសហគមន៍កសិករខេត្តស្វាយរៀង Tel: 096 463 6169

      ២.លោក ស៊ុម ម៉ាណែត មន្រ្តីសម្របសម្រួលសហគមន៍របស់ សមាគម CCFC:

ប្រធានបទៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការលើសកម្មជនដីធ្លីសហគមន៍ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង

ប្រធានបទ«ការចូលរួមរបស់កសិករក្នងការបោះឆ្នោជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់»

ថ្ងៃទី ២៥ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោង១១ៈ០០-១២ៈ០០

គោលបំណងកម្មវិធីវុទ្យុ៖ ជជែកពិភាក្សា ពីក្ដីកង្វល់ បញ្ហាប្រឈម ដំណោះស្រាយរបស់កសិករ ដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់កសិករ ។

វាគ្មិនកត្តិយស

  • លោក ផៃ ថា ប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍កសិករប្រចាំខេត្តតាកែវ Tel: 092 914 661
  • លោក ថេង សាវឿន អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា(CCFC)Tel: 078 225 088

ប្រធានបទ«ការចូលរួមរបស់កសិករក្នងការបោះឆ្នោជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់»

ប្រធានបទ៖ «ផលប៉ះពាល់សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ដីកសិកម្ម»

ថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ម៉ោង១១ៈ០០-១២ៈ០០

គោលបំណងកម្មវិធីវុទ្យុ៖ ជជែកពិភាក្សា ពីក្ដីកង្វល់ បញ្ហាប្រឈម ដំណោះស្រាយរបស់កសិករ ដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាច និងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់កសិករ ។

វាគ្មិនកត្តិយស៖

  1. អ្នកស្រី អឿង សារី តំណាងសហគមន៍កសិករកសិករខេត្តកណ្ដាល Tel: 017 669 174
  2. លោក ជា សុភ័ក្រ កសិករមកតំណាងបណ្ដាញពហុវិស័យ Tel: 016 440 495

ប្រធានបទ៖ «ផលប៉ះពាល់សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ដីកសិកម្ម»