ប្រធានបទៈ ការបង្កើតការងារ ក្នុងស្រុកជូនពលរដ្ឋ

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិនៈ

១/លោក ឡាយ ណារិន ជាអគ្គលេខាគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ

ប្រធានបទៈ ការបង្កើតការងារ ក្នុងស្រុកជូនពលរដ្ឋ

ប្រធានបទ៖ យុទ្ធសាស្ត្រគណបក្សនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិស័យសុខភិបាល

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិនៈ

១/ លោក សួន សេរីរដ្ឋា គាត់អញ្ជើញមកពីគណបក្សអំណាចខ្មែរ

២/ លោក សេង សុខេង គាត់អញ្ជើញមកពីគណក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ យុទ្ធសាស្ត្រគណបក្សនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិស័យសុខភិបាល

ប្រធានបទ៖ លើកកម្ពស់តម្លៃកសិផលខ្មែរ

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិនៈ

១/លោក ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធានគណប្សក្រយុវជនកម្ពុជា

២/អ្នកស្រី ឡឹក រដ្ឋា ជាប្រធានគណប្សក្រប្រជាធិបតេយមូលដ្ឋាន

ប្រធានបទ៖ លើកកម្ពស់តម្លៃកសិផលខ្មែរ