ប្រធានបទ៖ លើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មួលដ្ឋាន

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិន៖ 

១/ឯកឧត្តម សំ វុទ្ធីជាអគ្គលេខាធិការរងគណបក្សហ៊ុ្វនស៊ីនបិុច

២/លោក សាម ស៊ុនឌឿន ជាអនុប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមួលដា្ឋន

Audio Player

ប្រធានបទ៖ បញ្ហាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិន៖

១/ លោក ច័ន្ទ ភាព ជាប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដា្ឋន

២/ អ្នកស្រី ឡាក់ សុភាព ជាប្រធានគណបក្សខ្មែរសាមគ្គី

ប្រធានបទ៖ បញ្ហាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ

ប្រធានបទ៖ លើកម្ពស់ឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយ

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិន៖

១/ អ្នកស្រី ឡាក់ សុភាព ជាប្រធានគណបក្សខ្មែរសាមគ្គី

២/ ឯឧត្តម សេង សុខេង ជាប្រធានគណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា

ប្រធានបទ៖ លើកម្ពស់ឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយ

 

ប្រធានបទ៖ ការលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិន៖

១/អ្នកស្រី  ប្រុក វ៉ាន្នី ប្រធានគណៈកម្មាធិការដោះស្រាយវិវាទ និងវិន័យនៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន

២/លោក ចាន់ ភាព អគ្គលេខាធិការគណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

ប្រធានបទ៖ ការលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម

ប្រធានបទ៖ ការលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គម

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិន៖ 

១/ឯកឧត្តម ផាន់ សុធី ជាអគ្គលេខាធិការរងគណបក្សហ៊ុ្វនស៊ីនបិុច

២/លោក ស៊ិន វណ្ណារិទិ្ធ ជាអគ្គលេខាធិការគណបក្សខ្មែរឈប់ក្រ

ប្រធានបទ៖ ទប់ស្កាត់អំពើចោរកម្ម

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិន៖ 

១/លោក សាម ស៊ុនឌឿន ជាអនុប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន

២/លោក ទុយ តូ ជាប្រធានគណកម្មការប្រតិបត្តិគណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ

ប្រធានបទ៖ ទប់ស្កាត់អំពើចោរកម្ម

ប្រធានបទ៖​ ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី០៣ ខែមករាឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិន៖

១/លោក សួម សុភ័ណ្ឌ ជាប្រធាគណបក្សអំណាចខ្មែរ

២/លោក ភិន ភុន ជាអគ្កលេខាធិការ នៃគណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ

ប្រធានបទ៖​ ការទប់ស្កាត់ការជួញដូរ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន

ប្រធានបទ៖ ការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិន៖

១/ លោក ពេជ្រ ស្រស់ ជាប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា

២/ ឯឧត្តម សេង សុខខេង ជាប្រធានគណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា

ប្រធានបទ​៖ ការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏

ប្រធានបទ៖ ទប់ស្កាត់ចំណាកស្រុកខុសច្បាប់

ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច) មានផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ (ម៉ោង០២:០០ដល់ម៉ោ០២:៣០ល្ងាច)

គោលបំណង៖ធ្វើឱ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងស៊ីជំរៅពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សនានានិងឆ្លុះបញ្ជាំងពីជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងប្រទេស។ដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០១៨។

វាគ្មិន៖

១/ លោក ស៊ិន វណ្ណារិទ្ធិ ជាអគ្គលេខាធិកាគណបក្សខ្មែរឈប់ក្រ

ប្រធានបទ៖ ទប់ស្កាត់ចំណាកស្រុកខុសច្បាប់