ប្រធានបទ៖ សិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ០៩:០០-១០:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៤ នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011    19858427_1760445287303644_1664988596_n

វាគ្មិន៖

១- លោក លីចាន់ភក្តី ប្រធាននាយកដ្ឋាន បទបញ្ញាតិផែនការ និង ទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការ ការងារលំនៅដ្ឋាន នៃ                ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និង សំណង់

២-លោក សួស សុភាព ជំនួយការផ្នែកច្បាប់ នៃអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋាន

៣-Call out to  អ្នកស្រី មាស មុំ តំណាងសហគមន៍ភូមិ២៣

ប្រធានបទ៖  សិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យ

ប្រធានបទ៖ ’ផលប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សដោយការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គីសនី’

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ០៩:០០-១០:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៤ នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011    19858427_1760445287303644_1664988596_n

វាគ្មិន៖ 

១-លោក នង សារ៉េត អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន វារីអគ្គីសនី នៃក្រសួងរ៉ែ និង ថាមពល

២-លោក ទូច ធូ អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិសហគមន៍ និង វារីអគ្គីសនី នៃអង្គការNGO Forum 

៣- លោក ង៉ែត សាមីន អង្គការ Ciya (Call out to)

ប្រធានបទ’ផលប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សដោយការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គីសនី’

 

ប្រធានបទ៖ ’ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ របស់ជនជាតិ ដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា’

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ០៩:០០-១០:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៤ នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011    19858427_1760445287303644_1664988596_n

វាគ្មិន៖  ១-ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (ឆ្លើយតបមិនបានចូលរួមទេព្រោះជាប់រវល់)

២-លោក. សៅ វណ្ណសី នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគាំទ្រសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច (ICSO) 012 813 744

៣-លោក ង៉ែត សាមីន សមាគមជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា(CIYA) 096 94 99 189

 

ប្រធានបទ’ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ របស់ជនជាតិ ដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា’

ប្រធានបទ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្ម

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៨

ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ០៩:០០-១០:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៤ នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011    19858427_1760445287303644_1664988596_n

វាគ្មិនៈ

១/លោក អំភីរម្យ ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដីកសិករ នៃក្រសួងកសិកម្ម TEL: 011 927 862

២/គិត ទូច ជាប្រធានកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អ នៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សំរាប់សហគមន៏ (CLEC) TEL: 093 345 638

ប្រធានបទ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្ម

 

ប្រធានបទ៖ «គោលនយោបាយដីធ្លីនៅកម្ពុជា»

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ០៩:០០-១០:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៤ នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

     វាគ្មិន៖    ១  លោក ណេត វីរៈ អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លី នៃម  មណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា Tel: 012 928 978

                  ២ លោក កែវ សំអ៊ុន ចៅសង្កាត់ចៅសង្កាត់ចម្រើនផល (ខេត្តពោធិ៍សាត់) Tel: 097 852 5400   អវត្តមាន មន្ត្រីក្រសួងដែនដី

ប្រធានបទ៖      «គោលនយោបាយដីធ្លីនៅកម្ពុជា»

ប្រធានបទ៖ ផលប៉ះពាល់ទៅលើធានាគាអភិវឌ្បសម្រេចបាននូវសិទ្ធិមនុស្ស

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ៤:០០-៥:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៣នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

ប្រធានបទ៖ ផលប៉ះពាល់ទៅលើធានាគាអភិវឌ្បសម្រេចបាននូវសិទ្ធិមនុស្ស

ផលប៉ះពាល់នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍នៅលើការសម្រេចបាននៃសិទ្ឋិមនុស្ស

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ៤:០០-៥:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៣នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

ប្រធានបទ៖ ផលប៉ះពាល់នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍នៅលើការសម្រេចបាននៃសិទ្ឋិមនុស្ស

វាគ្មិន៖

១. លោក អៀង វុទ្ឋី នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមធម៌កម្ពុជា (EC)

តើអ្វីទៅជាការពិនិត្យដ៏ត្រឹមត្រូវលើសិទ្ធិមនុស្ស?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ៤:០០-៥:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៣នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥

ប្រធានបទ:“តើអ្វីទៅជាការពិនិត្យដ៏ត្រឹមត្រូវលើសិទ្ធិមនុស្ស?”

វាគ្មិន៖

១. កញ្ញា មុត ចាន់ធានី អ្នកសម្របសម្រួលបណ្តាញផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដោយឧស្សាហកម្ម និស្សារណកម្មនៃអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាព
២. លោក សឿង សារឿន នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិកាសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា

តើថវិកាជាតិអាចលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សបានដោយរបៀបណា?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៤:០០-៥:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៣នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥

ប្រធានបទ:“តើថវិកាជាតិអាចលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សបានដោយរបៀបណា?”

1 លោក យ៉ុង គឹមអេង នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌល ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព
2. តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ