តើអ្វីទៅជាការពិនិត្យដ៏ត្រឹមត្រូវលើសិទ្ធិមនុស្ស?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែមមករា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៤:០០-៥:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៣នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥

ប្រធានបទ:“តើអ្វីទៅជាការពិនិត្យដ៏ត្រឹមត្រូវលើសិទ្ធិមនុស្ស?”

1 The Cambodia Chamber of Commerce  សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
2. Equitable Cambodia (EC) អង្គការសមធម៌កម្ពុជា

តើថវិកាជាតិអាចលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សបានដោយរបៀបណា?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៤:០០-៥:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៣នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥

ប្រធានបទ:“តើថវិកាជាតិអាចលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សបានដោយរបៀបណា?”

1 លោក យ៉ុង គឹមអេង នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌល ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព
2. តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនិងស្រ្តីភេទ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៤:០០-៥:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៣នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥

ប្រធានបទ:អនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនិងស្រ្តីភេទ

                    លោក ភី សុគន្ធ អគ្គលេខាធិការងនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្រ្តី នៃក្រសួងកិច្ចការនារី

                    លោក ផុន វុត្ថា មន្ត្រីកម្មវិធីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី នៃអង្គការ UNWomen

 

សិទ្ធិកម្មករនិងសិទ្ធិធ្វើការងារ គឺជាសិទ្ធិ២ដែលបំពេញអោយគ្នាទៅវិញទៅមក

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៤:០០-៥:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៣នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥

ប្រធានបទ៖ សិទ្ធិកម្មករនិងសិទ្ធិធ្វើការងារ គឺជាសិទ្ធិ២ដែលបំពេញអោយគ្នាទៅវិញទៅមក

  1. លោក អ៊ុក ចាន់ធូ ប្រធានាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចនៃក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
  2. លោកស្រី យ៉ាង សុភ័ណ្ឌ ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជា

ជនជាតិដើមភាគតិចនិងសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៤:០០-៥:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៣នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥

ប្រធានបទ៖ ជនជាតិដើមភាគតិចនិងសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំ

  1. ឯកឧត្តម យឹម ជុង ប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិភាគតិចនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
  2. លោក Jan Noorland នាយកកម្មវិធីស្ត្រីជនជាតិភាគតិចនៃអង្គការ CARE

ដំណោះស្រាយនៃការតាំងទីលំនៅថ្មី

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៤:០០-៥:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៣នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥

ប្រធានបទ៖ ដំណោះស្រាយនៃការតាំងទីលំនៅថ្មី

  1. លោក ប៊ុន មករា អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអប់រំនិងផ្សព្ធផ្សាយច្បាប់តាមសហគមន៍នៃអង្គការសមធម៌កម្ពុជា
  2. លោក សៀ ភារម្យ នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គាការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន

តើសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៤:០០-៥:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៣នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥

ប្រធានបទ៖ តើសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រតិបត្តិការធុរកិច្ចយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

១. លោកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី ស្ថាបនិក ប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Mengly J.Quach Education
២. លោកស្រី ប៉ុក ណាន់ដា ស្ថាបនិកនិងជាអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រ្តីអ្នកជំនួញកម្ពុជា

អ្វីទៅជាសិទ្ធិមានលំនៅដ្ឋានសមរម្យ?

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
ម៉ោងផ្សាយ: ៤:០០-៥:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៣នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥

ប្រធានបទ៖ អ្វីទៅជាសិទ្ធិមានលំនៅដ្ឋានសមរម្យ?

ខួបលើកទី៥០នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ និងកតិកាសញ្ញា​​​អន្តរជាតិ​​ស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃអង្គារ ទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​​២០១៥
ម៉ោងផ្សាយ: ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់ សប្តាហ៍ទី១ និង​ទី៣ នៃខែនីមួយៗ​

កម្មវិធី ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​៣៦៥៖ សិទ្ធិ​មនុស្ស​សម្រាប់​គ្រប់​គ្នា​ នៅគ្រប់​ទីកន្លែង ផលិត​ដោយ​សំឡេង​ប្រជាធិប​តេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ​ការិយាល័យ​ឧត្តម​ស្នង​ការអង្គការ​សហប្រជាជាតិ ទទួល​បន្ទុកសិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

កម្មវិធី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​៣៦៥

ប្រធានបទ៖ ខួបលើកទី៥០នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិនយោបាយ និងកតិកាសញ្ញា​​​អន្តរជាតិ​​ស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌