ប្រធានបទ៖ សិទិ្ធចូលរួមក្នុងកិច្ចការសាធារណៈ(ទិវាសិទ្ធិមនុស្ស១០ធ្នូ)

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ០៩:០០-១០:០០ ព្រឹក សប្តាហ៍ទី៤ នៃខែនីមួយៗ

គោលបំណងកម្មវិធីនេះ៖ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបញ្ហាសិទិ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា ព្រមទាំងបង្កើកនូវ យន្តការក្នុងការស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ។កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។តាមរយះ Facebook page និងផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងជនពិការ ខេត្តស្វាយរៀង FM 90.30 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88.80 និងខេត្តសៀមរាប FM 92.30 និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM89.50 ខេត្តក្រចេះ (ម៉ោង១១ៈ០០ ដល់ម៉ោង១២ៈ០០ថ្ងៃត្រង់)

VOD             logo-Khmer-2011    19858427_1760445287303644_1664988596_n

វាគ្មិនៈ

១/ឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន សមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

២/លោក អាង ចាន់រិទ្ធ ជំនួយការកម្មវិធី នៃផ្នៃកសង្គមស៊ីវិល និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន

ប្រធានបទ៖ សិទិ្ធចូលរួមក្នុងកិច្ចការសាធារណៈ(ទិវាសិទ្ធិមនុស្ស១០ធ្នូ)

ប្រធានបទ៖ កម្ពុជា ២៣តុលាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ០៩:០០-១០:០០ ព្រឹក សប្តាហ៍ទី៤ នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011    19858427_1760445287303644_1664988596_n

វាគ្មិនៈ លោក បណ្ឌិត ឡោ ប៊ុនហៃ ជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គម

ប្រធានបទ៖ កម្ពុជា ២៣តុលាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស

ប្រធានបទ៖ សិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យ

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ០៩:០០-១០:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៤ នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011    19858427_1760445287303644_1664988596_n

វាគ្មិន៖

១- លោក លីចាន់ភក្តី ប្រធាននាយកដ្ឋាន បទបញ្ញាតិផែនការ និង ទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការ ការងារលំនៅដ្ឋាន នៃ                ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និង សំណង់

២-លោក សួស សុភាព ជំនួយការផ្នែកច្បាប់ នៃអង្គការសិទ្ធិលំនៅឋាន

៣-Call out to  អ្នកស្រី មាស មុំ តំណាងសហគមន៍ភូមិ២៣

ប្រធានបទ៖  សិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យ

ប្រធានបទ៖ ’ផលប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សដោយការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គីសនី’

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ០៩:០០-១០:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៤ នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011    19858427_1760445287303644_1664988596_n

វាគ្មិន៖ 

១-លោក នង សារ៉េត អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន វារីអគ្គីសនី នៃក្រសួងរ៉ែ និង ថាមពល

២-លោក ទូច ធូ អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិសហគមន៍ និង វារីអគ្គីសនី នៃអង្គការNGO Forum 

៣- លោក ង៉ែត សាមីន អង្គការ Ciya (Call out to)

ប្រធានបទ’ផលប៉ះពាល់សិទ្ធិមនុស្សដោយការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គីសនី’

 

ប្រធានបទ៖ ’ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ របស់ជនជាតិ ដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា’

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ០៩:០០-១០:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៤ នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011    19858427_1760445287303644_1664988596_n

វាគ្មិន៖  ១-ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (ឆ្លើយតបមិនបានចូលរួមទេព្រោះជាប់រវល់)

២-លោក. សៅ វណ្ណសី នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការគាំទ្រសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច (ICSO) 012 813 744

៣-លោក ង៉ែត សាមីន សមាគមជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា(CIYA) 096 94 99 189

 

ប្រធានបទ’ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ របស់ជនជាតិ ដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា’

ប្រធានបទ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្ម

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ០៩:០០-១០:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៤ នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011    19858427_1760445287303644_1664988596_n

វាគ្មិនៈ

១/លោក អំភីរម្យ ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដីកសិករ នៃក្រសួងកសិកម្ម TEL: 011 927 862

២/គិត ទូច ជាប្រធានកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អ នៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សំរាប់សហគមន៏ (CLEC) TEL: 093 345 638

ប្រធានបទ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីដីកសិកម្ម

 

ប្រធានបទ៖ «គោលនយោបាយដីធ្លីនៅកម្ពុជា»

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ០៩:០០-១០:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៤ នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

 វាគ្មិន៖   

 ១/  លោក ណេត វីរៈ អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសុវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លី នៃម  មណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

  ២ /លោក កែវ សំអ៊ុន ចៅសង្កាត់ចៅសង្កាត់ចម្រើនផល (ខេត្តពោធិ៍សាត់)    អវត្តមាន មន្ត្រីក្រសួងដែនដី

ប្រធានបទ៖      «គោលនយោបាយដីធ្លីនៅកម្ពុជា»

ប្រធានបទ៖ ផលប៉ះពាល់ទៅលើធានាគាអភិវឌ្បសម្រេចបាននូវសិទ្ធិមនុស្ស

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ៤:០០-៥:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៣នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

ប្រធានបទ៖ ផលប៉ះពាល់ទៅលើធានាគាអភិវឌ្បសម្រេចបាននូវសិទ្ធិមនុស្ស

ផលប៉ះពាល់នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍នៅលើការសម្រេចបាននៃសិទ្ឋិមនុស្ស

ថ្ងៃផ្សាយ: ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
ម៉ោងផ្សាយ: ៤:០០-៥:០០ ល្ងាច សប្តាហ៍ទី៣នៃខែនីមួយៗ

កម្មវិធី សិទ្ធិមនុស្ស៣៦៥៖ សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នា នៅគ្រប់ទីកន្លែង ផលិតដោយសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឧបត្ថម្ភដោយ ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា (OHCHR)។

VOD             logo-Khmer-2011

ប្រធានបទ៖ ផលប៉ះពាល់នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍នៅលើការសម្រេចបាននៃសិទ្ឋិមនុស្ស

វាគ្មិន៖

១. លោក អៀង វុទ្ឋី នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមធម៌កម្ពុជា (EC)